Ochrana osobných údajov

Privacy policy
Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a zabezpečiť poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ preto využíva rôzne efektívne zabezpečovacie technológie na to, aby boli osobné údaje ochránené pred neoprávneným sprístupnením alebo použitím.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov tu:

1. Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si vašu dôveru a maximálne dodržujeme tie najprísnejšie bezpečnostné pravidlá a to už pred platnosťou Nariadenia Európskej únie o GDPR. Radi vám poskytneme všetky informácie.

2. Základné ustanovenia
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je WETRA ČR a.s., so sídlom Veselská 699, Praha 9 - Letňany, PSČ 199 00, IČO: 26479541, zapísané v obchodnom registri v oddiele B, vložka 7343 vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len: „správca“ alebo „my“). Kontaktné údaje správcu sú: Veselská 699, Praha 9 – Letňany, 199 00, odjednavky@gigamat.sk, + 420 214 214 616
Osobnými údajmi sa rozumie meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, obsah objednávky, IP adresa, rozklik stránok, podstránok a produktov.
Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.
 
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
Spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu pre evidenciu o objednávkach.
 
3. Účel spracovania osobných údajov
Pre evidenciu objednávok.
Na zistenie spokojnosti vás, zákazníkov, s nákupom v našom e-shope v záujme zlepšenia našich služieb. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz a Zbozi.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
Spracovanie osobných údajov na účely priameho (direct) marketingu správcu v medziach legitímnej dôvery je považované za spracovanie vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu. Pre rozosielku newsletterov sú osobné údaje subjektov odovzdávané do systému Mail Komplet spoločnosti Webkomplet, s. V päte každého obchodného oznámenia je odkaz na stránku, na ktorej je možné zrušiť zasielanie newsletterov, prípadne je možné odmietnuť ďalšie rozosielky žiadostí zaslanú elektronicky e-mailom objednavky@gigamat.sk, alebo písomne na adresu sídla správcu.
Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 
4. Doba uchovania údajov
Uchovávame vaše osobné údaje iba pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie, maximálne však po dobu 15 rokov od udelenia vášho súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ si nebudete priať ich zachovanie v našej zabezpečenej databáze.
 
5. Príjemcovia osobných údajov
Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnym tretím stranám s výnimkou spolupracujúcich partnerov na základe podpísanej partnerskej zmluvy. Konkrétne ide o spoločnosť Heuréka (pozri bod III.).
Nebudeme vaše osobné údaje odovzdávať do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
6. Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
Právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu WETRA SR, a.s., Veselská 699, Praha 9 – Letňany, 199 00, alebo elektronicky na email správcu objednavky@gigamat.sk, pokiaľ nie je zákonom stanovené inak.
Ďalej máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov SR – Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Vyhlasujeme, že sme prijali všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov.
Dlhodobo máme tiež prísne technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
Vyhlasujeme, že k osobným údajom majú prístup iba nami poverené osoby.
 
8. Záverečné ustanovenia
Tieto podmienky sme oprávnení zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašleme novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018.

 

 

Prečo nakupovať u nás

Sme na trhu 24 rokov. S Vami, a za to ďakujeme.

×

Ak ste zabudol svoje heslo, môžete ho resetovat.

Registration